Державний іспит

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ІНФОРМАТИКИ

Розділ 1. Інформація. Інформатика. Алгоритм.

Інформація. Інформація i повідомлення. Форми i способи передачі інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Двійкові знаки. Двійкові числа. Передача інформації.

Опрацювання інформації. Кількість інформації. Одиниці вимірювання інформації. Інформатика як наука про методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передачі, подання i використання інформації в різних областях людської діяльності.

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи подання алгоритму. Виконавець алгоритму.

Розділ 2. Обчислювальна система.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Характеристика різних поколінь ЕОМ.

Структура обчислювальної системи. Апаратна i програмна складова обчислювальної системи. Взаємодія апаратної i програмної складових.

Мікропроцесор. Основні характеристики i функції процесора. Типи процесорів. Алгоритм роботи процесора.

Пам’ять ЕОМ. Внутрішня i зовнішня пам’ять комп’ютера. Характеристики різних видів внутрішньої пам’яті комп’ютера.

Пристрої введення-виведення інформації, основні характеристики. Контролери. Адаптери. Магістраль.

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої ЕОМ. Гнучкі й жорсткі диски та їх основні характеристики. Розмітка диска. Структура розміщення інформації на магнітних дисках. Поняття файлу. Логічний файл. Каталоги файлів. Маршрут. Специфікація файлів.

Основні характеристики ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управляння, принцип адресності. Огляд сучасної обчислювальної техніки.

Технічні характеристики ПЕОМ. Локальні мережі ЕОМ. Класифікакція i основні характеристики локальних мереж ЕОМ.

Розділ 3. Операційні системи.

Функції i склад операційної системи. Класифікація операційних систем персонального комп’ютера. Операційні системи персональних комп’ютерів типу IBM PC. Операційна система MS-DOS. Модулі MS-DOS, їх призначення. Завантаження MS-DOS. Внутрішні й зовнішні команди MS-DOS.

Програми в машинному коді i командні файли. Конфігурування системи. Зміна конфігурації i встановлення параметрів MS-DOS.

Файл автозапуску AUTOEXEC.BAT.

Операційні оболонки. Команди i функції операційної оболонки.

NORTON COMMANDER. DOS-SHELL.

NORTON – утиліти. Демонстрація роботи з найбільш популярними утилітами.

Архівування інформації. Способи архівування.

Комп’ютерні віруси. Антивірусні програми.

Розділ 4. Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Системи опрацювання текстів.

Системи опрацювання графічної інформації. Графічні примітиви.

Програми опрацювання електронних таблиць. Основні команди i функції програми опрацювання електронних таблиць. Ділова графіка.

Бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна модель даних.

Системи управління базами даних. Створення структури бази даних. Введення i редагування даних. Команди роботи з файлами в СУБД. Впорядкування файлів у БД. Пошук інформації в БД. Формування звітів. Програмування в операційному середовищі СУБД. Iнформацiйно-пошуковi системи.

Гiпертекстовi системи. Експертні системи. Загальна структура експертної системи. Використання експертних систем в освіті.

Основні можливості програм пакету Microsoft Office (Word, Excel, Access) та їх переваги над програмами аналогічного призначення, які працюють під управлінням MS-DOS.

Загальна характеристика ОС типу Windows. Призначення та можливості стандартних програм Windows (WordPad, Paint, Блокнот, Календар, Годинник, Калькулятор і ін.).

Поняття про системи Multymedia.

Розділ 5. Основи алгоритмізації та програмування.

Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням ЕОМ.

Поняття математичної (інформаційної) моделі. Базові структури алгоритмів. Структурний підхід до побудови алгоритмів. Технологія структурного програмування. Метод покрокової деталізації. Розробка програми зверху вниз. Модульне програмування. Наскрізний структурний контроль. Коректність i стійкість алгоритмів. Поняття про аналіз алгоритмів.

Навчальна алгоритмічна мова (НАМ). Основні вказівки НАМ. Описання алгоритмів на НАМ. Вказівки повторення та розгалуження. Величини. Типи величин. Вказівка присвоювання. Вказівка виклику допоміжного алгоритму та допоміжної функції. Вказівки i функції опрацювання рядкових величин в НАМ.

Поняття програми. Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Системи програмування.

Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.

Приклад інтегрованого середовища програмування TURBO-PASCAL. Мова програмування Паскаль. Особливості та призначення. Алфавіт. Основні поняття мови: оператори, ідентифікатори, числа, рядки, описи. Структура ПАСКАЛЬ-програми. Основні розділи ПАСКАЛЬ -програми i правила їх описання.

Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій i операцій, введених для кожного із стандартних типів.

Вирази. Оператор присвоювання. Оператор введення та виведення. Операторні дужки. Оператор розгалуження. Оператор варіанту. Приклади використання.

Організація циклів. Приклади.

Реалізація структури “цикл -поки” мовою Паскаль. Приклади використання в Паскаль -програмах.

Реалізація структури “цикл- до” мовою Паскаль. Приклади використання в Паскаль-програмах.

Оператор циклу с параметром. Обмеження та використання в Паскаль-програмах оператора циклу з параметром. Приклади використання циклу з параметром.

Порядкові типи. Властивості порядкових типiв. Приклади.

Перелічувальний тип. Операції i функції, які застосовуються до змінних перелічувального типу.

Процедури на мові ПАСКАЛЬ. Види параметрів. Стандартні процедури. Локальні та глобальні змінні. Приклади використання процедур.

Процедури-функції. Приклади. Опис процедур-функцій i процедур-операторів їх відмінності. Правила локалізації.

Рекурсивні процедури i функції. Приклади. Рекурсивні алгоритми. Поняття рекурсивного алгоритму. Механізм реалізації рекурсивних викликів. Найпростіші схеми рекурсивних програм.

Масиви на ПАСКАЛІ. Операції над масивами. Масиви літер.

Рядкові змінні. Стандартні функції та оператори для роботи з рядками.

Записи на мові ПАСКАЛЬ. Приклади. Різниця між записами i масивами. Множини на мові ПАСКАЛЬ.

Файлові типи. Операції з файлами. Файли прямого i послідовного доступу. Створення, читання, модифікація файлів.

Динамiчнi структури даних. Величини посилального типу. Лінійні i кільцеві списки, дерева, стеки, черги.

Модульне програмування в системі TURBO-PASCAL.

Стандартні модулі в TURBO-PASCAL, їх призначення.

Комп’ютерна графіка. Види графічних адаптерів. Установка графічних режимів.

Робота з крапкою, лініями, побудова фігур.

Побудова кривих. Робота з текстом.

Компіляція, налагодження програми в TURBO-PASCAL. Тестування програм.

Поняття про системи штучного інтелекту.

Елементи логічного програмування. Поняття про мову логічного програмування ПРОЛОГ.

Основні конструкції мови ПРОЛОГ. Створення бази знань мовою ПРОЛОГ.

 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ

 1. Інформатика як наука i як навчальний предмет у середній школі.
 2. Мета викладання інформатики в середній школі. Безмашинний i машинний варіанти навчання ОIОТ.
 3. Зміст i структура ШКI.
 4. Особливості безмашинного i машинного варіантів викладання інформатики в середніх навчальних закладах.
 5. Зміст i методика викладання інформатики в школах i класах з поглибленим теоретичним i практичним вивченням інформатики.
 6. Специфіка уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація i проведення різних типів уроку з інформатики.
 7. Програмне забезпечення ШКI. Класифікація педагогічних програмних засобів. Приблизний склад програмного забезпечення.
 8. Психолого-дидактичний аналіз помилок з інформатики, шляхи їх запобігання i усунення.
 9. Метод послідовного уточнення алгоритмів у ШКI. Демонстрація методу покрокової деталізації на прикладі конкретної задачі.
 10. Методика використання психологічної теорії діяльності при навчанні інформатиці.
 11. Переклад алгоритмів з НАМ на мову БЕЙСIК.
 12. Методика навчання учнів виконанню алгоритмів, записаних на НАМ.
 13. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації.
 14. Методика вивчення теми “Загальна схема ЕОМ. Принципи роботи ЕОМ. Основний алгоритм роботи процесора.”
 15. Методика ознайомлення учнів з арифметичними основами ЕОМ.
 16. Методика ознайомлення учнів з логічними основами ЕОМ.
 17. Методика ознайомлення учнів з фізичними основами ЕОМ.
 18. Методика ознайомлення учнів з принципами роботи зовнішніх пристроїв ЕОМ (дисплей, принтер, дисковод).
 19. Методика ознайомлення учнів з текстовим редактором.
 20. Методика ознайомлення учнів з базами даних.
 21. Методика ознайомлення учнів з електронними таблицями.
 22. Методика ознайомлення учнів з експертними системами.
 23. Методика ознайомлення учнів з графічним редактором.
 24. Методика навчання учнів мові програмування БЕЙСIК.
 25. Методика навчання учнів складанню лінійних програм мовою БЕЙСIК
 26. Методика навчання учнів складанню розгалужених програм мовою БЕЙСIК.
 27. Методика навчання учнів складанню циклічних програм мовою БЕЙСIК.
 28. Методика навчання учнів складанню i використанню програм , які містять підпрограми, на мові БЕЙСIК.
 29. Методика навчання учнів складанню мовою БЕЙСIК програм опрацювання літерних величин.
 30. Методика навчання учнів складанню мовою БЕЙСIК програм опрацювання графічної інформації.
 31. Методика навчання учнів роботі з готовими БЕЙСIК – програмами (редагування, налагодження, запуск).
 32. Методика ознайомлення учнів з поняттям алгоритму.
 33. Методика ознайомлення учнів з правилами опису алгоритмів на НАМ.
 34. Методика ознайомлення учнів з правилами опису заголовка алгоритму на НАМ.
 35. Методика ознайомлення учнів з поняттям величин.
 36. Методика ознайомлення учнів з простими командами, описаними на НАМ
 37. Методика ознайомлення учнів з складними командами, описаними на НАМ
 38. Методика ознайомлення учнів з поняттям допоміжного алгоритму.
 39. Методика ознайомлення учнів з командою вибору, описаною на НАМ.
 40. Методика ознайомлення учнів з командою повторення з параметром , описаною на НАМ.
 41. Методика ознайомлення учнів з поняттям допоміжного алгоритму обчислення значення функції.
 42. Методика ознайомлення учнів з алгоритмами роботи з літерними величинами.
 43. Методика навчання учнів складанню алгоритму знаходження в таблиці елемента, який має задані властивості.
 44. Методика навчання учнів складанню алгоритму знаходження мінімального та максимального елементів в таблиці.
 45. Методика ознайомлення учнів з табличними величинами.
 46. Методика навчання учнів складанню алгоритму впорядкування таблиці за деякою ознакою.
 47. Методика вивчення поняття проміжної величини.
 48. Методика навчання складанню i виконанню алгоритму знаходження площі криволінійної трапеції.
 49. Методика розв’язування математичних задач на уроках інформатики. (На прикладі одного з чисельних методів).
 50. Методика ознайомлення учнів з поняттям математичної (інформаційної) моделі задачі.
 51. Методика організації i проведення уроку-практикуму з інформатики.
 52. Методика вивчення алгоритмів роботи з графічною інформацією, поданих навчальною алгоритмічною мовою.
 53. Методичні особливості пробних навчальних посібників з інформатики
 54. Використання математичних моделей при розв’язуванні задач у ШКI.
 55. Методи i прийоми контролю знань i вмінь учнів з інформатики.
 56. Загальна характеристика й особливості мови програмування ЛОГО.

Добавить комментарий