Хазіна Стелла Анатоліївна

Хазіна С.А.
Посада   Доцент
Наукові ступені і звання   Кандидат педагогічних наук
Дисципліни, які викладає   Комп’ютерне моделювання, Мови програмування
В університеті працює   з 2001 р.
Контакти  

БІОГРАФІЯ

Освіта:
Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини в 2001 р. (фізико-математичний факультет, присвоєна кваліфікація: вчитель фізики, математики, астрономії, безпеки життєдіяльності та основ інформатики).

Основні публікації

Навчальні посібники:
1. Дудик М. В., Хазіна С. А. Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах : навч. посіб. / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Алмі, 2009. – 96с. : мал. + CD-ROM – З дод. CDR1173. – Бібліогр. : С. 91–92.
Статті у фахових виданнях:
2. Дудик М. В., Хазіна С. А. Комп’ютерне моделювання перколяційних явищ при вивченні курсу теоретичної фізики як засіб професійної підготовки студентів педвузу // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки : наук вид. Вип. 51. Ч. 2 / Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка / відп. Ред. С. П. Величко. – Кіровоград : КДПУ, 2003. – С. 148–152.
3. Хазіна С. А. Проблеми формування моделюючої компетентності у майбутніх вчителів фізики // Збірник наукових праць : Спеціальний випуск / гол. Ред. В. Г. Кузь – К. : Наук. світ, 2003. – С. 300–305.
4. Дудик М. В., Хазіна С. А. Завдання вищих педагогічних навчальних закладів з підготовки майбутніх вчителів до застосування інформаційних технологій в навчальному процесі // Наук. вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 16. – С. 146–151.
5. Дудик М. В., Хазіна С. А. Підготовка майбутніх вчителів фізики до застосування інформаційних технологій в навчальному процесі // Збірник наукових праць / гол. Ред. В. Г. Кузь. – К. : Науковий світ, 2004. – С. 72–77.
6. Хазіна С. А. Умови формування вмінь комп’ютерного моделювання у майбутніх вчителів фізики / С. А. Хазіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – К. : Міленіум, 2005. – С. 337–342. – (Спеціальний випуск).
7. Дудик М. В., Хазіна С. А. Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 14–19.
8. Хазіна С. А. Комп’ютерне моделювання фізичного процесу у різних програмних середовищах / С. А. Хазіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2, Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : збірник. Вип. 6 (13) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – К. : НПУ, 2008. – С. 93–97 – (До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова).
9. Рамський Ю. С., Хазіна С. А. Система комп’ютерної математики Maxima як засіб комп’ютерного моделювання фізичних процесів / Ю. С. Рамський, С. А. Хазіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного імені Павла Тичини / гол. ред. : Мартинюк М.Т. Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч.2.– С. 257–265.
10. Рамський Ю. С., Хазіна С. А. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів у середовищі програми Maxima // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2009. – № 1 (19). – С. 58–63.
11. Рамський Ю. С., Хазіна С. А. Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх вчителів фізики в процесі навчання комп’ютерного моделювання // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 32–38.
12. Хазіна С. А. Психолого-педагогічні аспекти навчання комп’ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики // Вища освіта України. № 3 (додаток 1) – тематичний випуск “Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології” – К. : Гнозиc, – 2009. – С. 580–584.
13. Хазіна С. А. Цілі та зміст навчання комп’ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 129–133.

Добавить комментарий